Algemene voorwaarden

I. OFFERTEN EN BESTELLINGEN

a) Alle offerten zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.

b) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de verkoper gedane offerten evenals alle door hem gesloten verkoopsovereenkomsten onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de koper verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden als een integrerend bestanddeel van de overeenkomst.

c) Door ons een bestelling over te maken, welke ook de vorm van deze laatste weze, verzaakt de koper formeel en onherroepelijk aan zijn eventuele eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

d) De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van de verkoper, indien hij niet binnen vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen.

II. PRIJZEN

Op de overeengekomen prijzen worden de schommelingen aan de bron en de officiële marktinvloeden (Cimbel, lonen, sociale lasten, port, enz.) toegepast.

III. TAKSEN

Alle huidige en toekomstige taksen en belastingen zijn ten laste van de koper.

IV. LEVERINGSTERMIJN

a) De opgegeven leveringstermijnen worden enkel ten titel van benaderde inlichting gegeven en zijn geen verbintenis van een vaste termijn.

b) Achterstal in de leveringstermijn is geen reden tot weigering tenzij afzegging door ons aanvaard.

V. LEVERING EN RISICO'S

a) De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien verkocht franko bestemming.

b) Indien de levering overeengekomen is "franko op het werk" wordt hierdoor verstaan "op goed berijdbare baan en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen met volle ladingen". Onze vrachtvoerders hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen, op verzoek van de klant om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadiging aan ons eigen materiaal betreft als beschadiging aan de eigendom van de klant of van die van derden. Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant.

c) De koper is gehouden bij aankomst van de goederen onmiddellijk de juiste losplaats aan te wijzen.

d) De geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing op risico van de koper.

e) Indien de aflading niet onmiddellijk kan geschieden, is de verkoper gemachtigd wachturen in rekening te brengen.

f) Indien voor lossing beroep wordt gedaan op ons personeel en/of ons materiaal wordt deze supplementaire prestatie aangerekend.

g) Ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en welkdanige ondergrondse kunstwerken dienen duidelijk te worden afgebakend door de koper teneinde te beletten dat onze voertuigen hieraan schade kunnen berokkenen.

h) Geleverde materialen worden in principe nooit teruggenomen. Wanneer de verkoper in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemt de geleverde materialen terug te nemen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen, waarvan de verpakking nog ongeschonden is. Alleen volledige dozen van vloer- en muurtegels, alleen volledige paletten voor stenen, pannen, enz. komen dus in aanmerking. De terugbetaling geschiedt tegen 80% van de oorspronkelijke gefaktureerde waarde. De kosten van terugname worden aangerekend.

VI. VERPAKKING

De verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht, moeten franko en in goede staat teruggezonden worden binnen dertig dagen volgend op de levering. De verpakkingen die in slechte toestand terugkeren blijven slechts gedurende vijftien dagen ter beschikking van de koper bewaard.

VII. AANVAARDING EN KLACHTEN

a) De inontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in.

b) Iedere opmerking dient bij de lossing op de leveringsbon vermeld te worden.

c) Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk, na een termijn van 3 dagen na de levering, noch na plaatsing of verwerking van de geleverde goederen.

d) In geval de verkoper de gegrondheid van de klacht erkent, zal zijn verplichting er toe beperkt zijn de waarde van de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke andere schadevergoeding.

e) Geen enkele waarborg wordt verstrekt voor materialen gekocht in lot, toutvenant of 2e keus.

f) MONSTERS worden slechts bij wijze van aanbieding gegeven of getoond. Afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen terzake aanvaard wordt. Ditzelfde geldt voor verschillen van de ene levering tot de andere.

g) NUANCERINGEN Vele materialen zijn over het algemeen van licht naar zwaar genuanceerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk alle stenen, tegels, pannen, enz. van éénzelfde levering goed dooreen te mengen bij het verwerken ervan. Ingeval van bijlevering is een verschil in tint of nuancering niet te vermijden.

h) VERGLAASDE TEGELS worden gekozen om hun mooie kleuren en het gemakkelijk onderhoud. De glazuurlaag is evenwel niet onverslijtbaar. De weerstand aan slijtage van het email hangt af van de natuur van het email zelf, van de gebruiksintensiteit, van de bijtende produkten of stof (eventueel overgebracht door de schoenen) en van de bescherming van de vloer tijdens de voltooiingswerken. De glanzende laag van sommige glazuren kan zijn initieel aspekt verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.

VIII. BETALINGEN

a) Onze fakturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de opstelling ervan.

b) Geen enkele afhouding voor waarborg of enige andere reden mag door de koper gedaan worden.

c)Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper.

d) De sommen niet betaald op hun vervaldag, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2%.

e) Alle verschuldigde bedragen worden bovendien verhoogd:

  • met 10% op het deel van het bedrag kleiner dan 8.500 Euro;
  • met 5% op het deel van het bedrag tussen de 8.500 Euro en 17.500 Euro;
  • met 2,5% op het deel van het bedrag boven de 17.500 Euro;

met een minimum van 50 Euro en een maximum van 2.500 Euro, ten titel van onherleidbare forfaitaire vergoeding van buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd het recht van de koper om overeenkomstig artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, betalingstermijnen te vragen.

f) In geval van vertraging van betaling door de koper, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het kontrakt op te schorten of het te ontbinden, ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen of werken.

IX. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen blijft de verkoper er de eigenaar van. De koper kan deze niet aan derden overdragen, noch in pand geven.

X. GESCHILLEN

In geval van betwisting is de Rechtbank van Gent bevoegd.